Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Myriophylletum spicati Soó 1927

Synonyms: Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964; Myriophylletum spicati Tkachyk 1999.

Діагностичні види: Myriophyllum spicatum.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні й слабосолонуватоводні замкнуті або помірно проточні водойми зі слаболужною реакцією середовища, мулистими, багатими на сполуки кальцію донними відкладами, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—120 (200) см. У водосховищах, ставках, затоках лиманів, річках, на мілководдях піщаних кар’єрів, новоутворених алювіальних ділянках.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ — зазвичай, Закарпатська рівнина, Полісся — спорадично, передгірський пояс Криму і Карпат — рідко.

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань синтаксону трапляється Salvinia natans (занесена до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України, Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.