Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000

Synonyms: Potametum alpini Br.-Bl. 1949 (art. 2b).

Діагностичні види: Potamogeton alpinus.

Умови місцезростань: мезотрофні, мезоевтрофні та евтрофні проточні й слабопроточні водойми з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, помірним поверхневим та протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—90 (150) см і мулисто-піщаними донними відкладами. У руслах малих річок, на ділянках локальних течій штучних водойм, озерах.

Поширення в Україні: Карпати (передгірський пояс), Закарпаття — рідко, Полісся — дуже рідко.

Синсозологічний статус: фітоценози асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 2). Діагностичний вид синтаксону знаходиться на південно-східній межі ареалу і включений до Червоного списку водних макрофітів України. З високим ступенем константності у складі ценозів асоціації трапляються інші види Червоного списку водних макрофітів України (Nuphar lutea). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150). 

.