Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum sarmatici Dubyna 2006 nom. inval. (art. 5)

Діагностичні види: Potamogeton sarmaticus.

Умови місцезростань: евтрофні замкнуті або помірно проточні слабосолонуватоводні та прісноводні водойми зі слаболужною реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—100 см і мулистими донними відкладами. В озерах, затоках річок, внутрішньоплавневих водоймах.

Поширення в Україні: Степ — рідко, південно-східна частина Лісостепу — дуже рідко.

Синсозологічний статус: фітоценози асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 2). Діагностичний вид синтаксону знаходиться на північно-західній межі ареалу та включений до Червоного списку водних макрофітів України. З високим ступенем константності у складі ценозів асоціації трапляється Salvinia natans (занесена до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.