Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Alnion incanae Pawłowski et al. 1928

Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó 1959

Діагностичні види: Carex remota, C. strigosa, C. sylvatica, Fraxinus angustifolia, Glechoma hederacea, Quercus robur, Rubus caesius, Urtica dioica.

Умови місцезростань: ділянки заплавних дубово-в’язово-ясеневих лісів з достатньо зволоженими мезоевтрофними слаболужними ґрунтами. 

Поширення в Україні: Закарпатська низовина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91F0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó 1959. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 355-356

.

.