Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Alnion incanae Pawłowski et al. 1928

Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942

Synonyms: Fraxino-Alnetum W. Matuszkiewicz 1952 (syntax. syn.); Circaeo-Alnetum Oberd. 1953 (syntax. syn.); Convallario-Padietum Bayrak 1996 (syntax. syn.); Rubo caesii-Alnetum Bayrak 1997 (syntax. syn.); Violo odoratae-Fraxinetum excelsioris Nazarenko et Kuzemko 2011 nom. inval. (art.1).

Діагностичні види: Acer platanoides, Aegopodium podagraria, Anemone ranunculoides, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Geum urbanum, Pulmonaria obscura, Urtica dioica.

Умови місцезростань: ділянки на добре сформованих багатих підзолистих свіжих ґрунтах, по тальвегах глибоких лісових балок, інколи — зі струмками по днищах.

Поширення в Україні: Закарпаття, Полісся, Лісостеп та північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91F0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 355.

Протолог

  • MEDWECKA-KORNAŚ A. (1952): Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochr. Przyr. 20: 133–236. (Ficario vernae-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaś 1952) PDF (386.33 KB)
.