Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum crispi Soó 1927

Synonyms: Potametum crispi Kaiser 1926 (art. 3d); Ceratophyllo-Potametum crispi Horvatić et Micevski 1960; Potametum crispi Zutshi 1975.

Діагностичні види: Potamogeton crispus.

Умови місцезростань: мезоевтрофні та евтрофні замкнуті або слабопроточні прісноводні, рідше — слабосолонуватоводні водойми з нейтральною чи слаболужною реакцією середовища, коливанням рівня води протягом періоду вегетації, товщею 20—50 (100) см, мулистими і мулисто-піщаними, багатими на азотні сполуки донними відкладами з домішкою детриту. В озерах, старицях, рукавах, затоках річок, водосховищах, ставках, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Закарпатська рівнина — спорадично, передгірський пояс Криму — рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань синтаксону з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України), а також Batrachium aquatile (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.