Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Najadetum minoris Ubrizsy 1961

Діагностичні види: Caulinia minor.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні прісноводні або слабосолонуватоводні водойми з нейтральною чи слаболужною реакцією середовища, глинистими, піщаними і мулисто-піщаними донними відкладами, товщею води 20—30 (50) см, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. У заплавних і надзаплавних озерах, старицях, рукавах, водосховищах, на мілководдях русел річок.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.