Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Najadetum marinae Fukarek 1961

Synonyms: Najadetum marinae Libbert 1932 (phantom); Potamo-Najadetum Horvatić et Micevski in Horvatić 1963 p. p.; Najadetum marinae Philippi 1969.

Діагностичні види: Najas marina.

Умови місцезростань: прісноводні й солонуватоводні водойми зі слаболужною і лужною реакцією середовища, мулисто-піщаними донними відкладами з домішкою детриту, товщею води 30—70 (100) см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. У заплавних і надзаплавних озерах, старицях, затоках річок, водосховищах, каналах, на ділянках конусів виносу алювіальних відкладів.

Поширення в Україні: Степ — зазвичай, Лісостеп, Полісся — спорадично, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.