Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potameto-Zannichellietum palustris (Koch 1926) Soó 1944

Діагностичні види: Stuckenia pectinata, Zannichellia palustris.

Умови місцезростань: прісноводні та слабосолонуватоводні водойми зі слаболужною реакцією середовища, піщаними, глинисто-піщаними, піщано-мулистими і мулистими донними відкладами з домішкою детриту, товщею води 30—70 (100) см, незначним протягом періоду вегетації і помірним поверхневим коливаннями її рівня. У затоках малих річок, ставках, на мілководдях лиманів, водосховищ.

Поширення в Україні: південна частина Лісостепу, Степ — спорадично, передгірський пояс Криму, Передкарпаття — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.