Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Trapetum natantis Kárpáti 1963

Synonyms: Trapo natantis-Nymphoidetum peltatae Oberd. 1957 p. p. (art. 36, nom. ambig.); Trapetum natantis T. Müller et Görs 1960 (phantom).

Діагностичні види: Trapa natans.

Умови місцезростань: прісноводні евтрофні замкнуті або слабопроточні водойми з нейтральною, слабокислою чи слаболужною реакцією середовища, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 80—150 (250) см, мулистими, мулисто-піщаними донними відкладами зі значною домішкою детриту. На ділянках конусів виносу алювіальних відкладів, у водосховищах, затоках річок, заплавних і надзаплавних озерах, рукавах, старицях, водоймах авандельт гирлових частин річок.

Поширення в Україні: верхів’я водосховищ Дніпровського каскаду гідроелектростанцій — часто, гирлові частини річок Дністер, Південний Буг, Дніпро, Дунай — спорадично, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 3). Діагностичний вид включений до переліку видів Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України та Червоного списку водних макрофітів України), а також види із Червоного списку водних макрофітів України (Nuphar lutea). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.