Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Polygonetum amphibii Soó 1927

Synonyms: Polygono-Stratiotetum aloidis Slavnić 1956; Polygono-Potametum natantis Soó 1957; Potamo natantis-Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962; Polygonetum natantis Soó ex Brzeg et Wojterska 2001.

Діагностичні види: Persicaria amphibia.

Умови місцезростань: прісноводні слабопроточні або замкнуті водойми з помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 100—160 (250) см, нейтральною чи слабокислою реакцією середовища, мулистими, мулисто-піщаними, мулисто-торф’янистими і щебенистими донними відкладами. У затоках, старицях, на мілководдях русел річок і водосховищ, у каналах, ставках, на ділянках конусів виносу алювіальних донних відкладів.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань з високим ступенем константності трапляються види, що входять до Червоного списку водних макрофітів України (Ceratophyllum submersum — знаходиться на південній межі ареалу, Nuphar lutea, Nymphaea alba та Potamogeton compressus). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.