Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Potameto natantis-Nupharetum luteae T. Müller et Görs 1960

Діагностичні види: Nuphar lutea, Potamogeton natans.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні слабопроточні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, товщею води 150—170 (250) см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня, піщаними, мулисто-піщаними, мулисто-торф’янистими і глинистими донними відкладами. У руслах малих і середніх річок, заплавних озерах, рукавах, меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — спорадично, південна частина Лісостепу, Степ (гирлові частини річок Дністер, Дніпро, Дунай), Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону — Nuphar lutea — занесений до Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляються інші види з Червоного списку водних макрофітів України (Nymphaea candida). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.