Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Nymphaeetum candidae Miljan 1958

Synonyms: Potamo natantis-Nymphaeetum candidae Hejný 1948 (art. 1); Potamo natantis-Nymphaeetum candidae Hejný et Husák in Dykyjová et Květ 1978.

Діагностичні види: Nymphaea candida.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні слабопроточні водойми з незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 60—150 (200) см, мулисто-торф’янистими та мулистими донними відкладами з високим вмістом органічних речовин. На прибережних ділянках русел річок, рукавів, міжозерних проток, у меліоративних каналах, старицях.

Поширення в Україні: Полісся — спорадично, північна частина Лісостепу, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Діагностичний вид синтаксону включений до Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.