Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927

Synonyms: Nymphaeetum albae Volmar 1947; Nupharo lutei-Nymphaeetum albae Tomaszewicz 1977 p. p. 

Діагностичні види: Nuphar lutea, Nymphaea alba.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми з нейтральною чи слаболужною реакцією середовища, товщею води 150— 170 (250) см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня, піщано-мулистими, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. У заплавних озерах, старицях, рукавах, водосховищах, ставках, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ (у долинах і гирлових областях великих річок) — спорадично, Закарпатська рівнина, Передкарпаття — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Діагностичні види синтаксону включені до Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Їх біотопи охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.