Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Potentillo arenariae-Linion czerniaevii Krasova et Smetana 1999

Achilleo pannonicae-Elytrigietum stipifoliae Krasova et Smetana 1999

Діагностичні види: Achillea pannonica, Elytrigia stipifolia, Linum czernjajеvii.

Умови місцезростань: лучно-степові ценози, що формуються на відслоненнях вапняків Північного Причорномор’я.

Поширення в Україні: Причорноморська низовина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Діагностичний вид Elytrigia stipifolia занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Achilleo pannonicae-Elytrigietum stipifoliae Krasova et Smetana 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 275.

.