Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Hottonietum palustris Sauer 1947

Synonyms: Hottonietum palustris Tx. 1937 prov. (art. 3b); Hottonietum palustris Tx. ex Röll 1940; Callitricho-Hottonietum (Tx. 1937) Segal 1965; Ranunculo-Hottonietum (Tx. 1937) Oberd. et al. 1967 p. p.

Діагностичні види: Hottonia palustris.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, мулистими, мулисто-торф’янистими донними відкладами, відсутнім поверхневим і помірним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—50 (150) см. На прибережних ділянках і в руслах малих річок, рукавів, стариць, меліоративних каналів, у водоймах боліт.

Поширення в Україні: Полісся — зазвичай, Лісостеп — спорадично, Степ (гирлові частини р. Дністер, Дніпро, Дунай), Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону занесений до Червоного списку водних макрофітів України. В угрупованнях асоціації з високим ступенем константності трапляються інші види, що входять до Червоного списку водних макрофітів України — Potamogeton compressus, Ceratophуllum submersum (знаходиться на південній межі ареалу). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.