Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Batrachietum rionii Hejný et Husák in Dykyjová et Květ 1978

Synonymns: Batrachietum rionii Hejný et Husák 1978.

Діагностичні види: Batrachium rionii.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні або слабосолонуватоводні, переважно замкнуті водойми зі слаболужною реакцією середовища, мулистопіщаними і мулистими донними відкладами, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—50 (150) см. У заплавних і надзаплавних водоймах, на мілководдях водосховищ, у плавневих озерах.

Поширення в Україні: Степ — спорадично, південна частина Лісостепу, передгірський пояс Криму — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Діагностичний вид синтаксону знаходиться в Україні на північно-західній межі ареалу і занесений до Червоного списку водних макрофітів України. В угрупованнях з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 3260).

.