Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Serratulo radiatае-Stipetum pennatae Vynokurov 2014

Synonyms: Stipetum pennatae sensu Korotchenko, Mala et Fitsailo 2009 p. p.; Vinco herbaceae-Caraganetum fruticis sensu Korotchenko, Mala et Fitsailo 2009 p. p.; Chamaecytiso ruthenicae-Stipetum pennatae Korotchenko et Fitsailo 2003 (art. 5). 

Діагностичні види: Phleum phleoides, Scorzonera purpurea, Stipa dasyphylla, S. pennata, Trifolium montanum.

Умови місцезростань: середні частини схилів північної експозиції на півдні синареалу, південної експозиції — на північній межі поширення угруповань.

Поширення в Україні: Київське плато, Придніпровська височина, північна частина Правобережного Степу. На Лівобережжі — потребує уточнення.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Діагностичними або домінантними видами нерідко є види, занесені до Червоної книги України: Stipa pennata, S. dasyphylla, S. tirsa. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Serratulo radiatае-Stipetum pennatae Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 256-257.

.