Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Batrachietum circinati Segal 1965

Synonyms: Batrachio circinati-Alismatetum graminei Hejný in Dykyjová et Květ 1978.

Діагностичні види: Batrachium circinatum.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні, замкнуті або слабопроточні водойми з мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—50 (150) см, нейтральною, слабокислою чи слаболужною реакцією середовища. У гирлах, затоках, старицях, рукавах річок, заплавних озерах, ставках, на мілководдях водосховищ, піщаних кар’єрів.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: в угрупованнях асоціації з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України), а також види, занесені до Червоного списку водних макрофітів України (Batrachium aquatile, Potamogeton trichoides). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.