Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Batrachietum trichophylli Soó (1927) 1971

Synonyms: Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli Imchenetzky 1926; Batrachio trichophylli-Callitrichetum cophocarpae Soó (1927) 1960.

Діагностичні види: Batrachium trichophyllum.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми з мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами, товщею води 40— 70 (100) см, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. У рукавах, старицях, затоках, водосховищах, ставках, меліоративних каналах, на мілководдях русел річок, заплавних і надзаплавних озер.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Закарпатська рівнина — спорадично, Степ — рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань асоціації з високим ступенем константності трапляються види, занесені до Червоного списку водних макрофітів України (Potamogeton acutifolius, P. compressus, Ceratophyllum submersum (знаходиться на південній межі ареалу)). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.