Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Ranunculetum aquatilis Géhu 1961

Synonyms: Batrachietum aquatili-peltati Sauer 1937 (phantom); Ranunculetum aquatilis Sauer 1947 (phantom); Ranunculetum peltati Sauer 1947 (phantom); Ranunculetum aquatilis (Sauer 1947) Géhu 1961; Batrachio aquatilis-Callitrichetum hammulatae Rydlo et Husák 1992 p. p.

Діагностичні види: Batrachium aquatile.

Умови місцезростань: мезотрофні й евтрофні прісноводні слабопроточні та замкнуті водойми з нейтральною, слабокислою чи слаболужною реакцією середо­вища, мулисто-піщаними, мулистими донними відкладами, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—60 (100) см. У ставках, на мілководдях заплавних і надзаплавних озер, водосховищ, заток, русел малих річок, на ділянках конусів виносу алювіальних донних відкладів.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — спорадично, південна частина Лісостепу, Степ, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.