Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Utricularion vulgaris Passarge 1964

Aldrovandetum vesiculosae Borhidi et Komlódi 1959

Synonyms: Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et Komlódi 1959.

Діагностичні види: Aldrovanda vesiculosa.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні прісноводні непроточні або слабопроточні водойми з товщею води 30—50 см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами. У заплавних озерах, старицях, затоках водосховищ, ставках, каналах, кар’єрах торфорозробок, на новоутворених мілководних ділянках, що добре прогріваються.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — рідко, Степ, Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 3). Діагностичний вид синтаксону занесений до переліку видів Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. У складі фітоценозів з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.