Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Utricularion vulgaris Passarge 1964

Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1947

Synonyms: Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928 (art. 2b, nom. nud.); Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1934 (art. 2b, nom. nud.); Utricularietum vulgaris Passarge 1961.

Діагностичні види: Lemna minor, Utricularia vulgaris.

Умови місцезростань: мезотрофні, мезоевтрофні та евтрофні замкнуті або слабопроточні водойми з мулистими донними відкладами, слабокислою чи нейтральною реакцією середовища, товщею води 10—30 (50) см та коливанням її рівня протягом періоду вегетації. В озерах, старицях, водоймах боліт, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся — зазвичай, Лісостеп, Закарпатська рівнина — спорадично, Степ (гирлові частини р. Дністер, Дніпро, дельта Кілійського гирла р. Дунай), Карпати — рідко.

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань синтаксону трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 3150).

.