Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964

Ceratophyllo-Hydrocharitetum Pop 1962

Діагностичні види: Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae.

Умови місцезростань: мілководдя замкнутих або слабопроточних надмірно евтрофних водойм, з помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—60 см, слаболужною чи нейтральною реакцією середовища, мулистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. В озерах, ставках, затоках річок, водосховищах, старицях, рукавах, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — рідко, Закарпатська рівнина, передгірський пояс Криму — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.