Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964

Salvinio-Hydrocharitetum (Oberd. 1957) Boşcaiu 1966

Діагностичні види: Hydrocharis morsus-ranae, Salvinia natans.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми, що добре прогріваються, зі слабокислою чи нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними, мулисто-торф’янистими донними відкладами, товщею води 50—150 (200) см, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. У заплавних озерах, старицях, рукавах, затоках водосховищ, ставках, меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Степ (долини великих річок) — зазвичай, Лісостеп — спорадично, Полісся, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону — Salvinia natans — занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.