Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum aristati Ćwikliński 1986

Діагностичні види: Carex atherodes.

Умови місцезростань: мілководдя заплавних водойм з мулисто-піщаними, мулисто-торф’янистими донними відкладами і товщею води 30—60 cм; джерельні болота.

Поширення в Україні: Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Дніпро, Сіверський Донець), Степ (р. Оскіл) — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340).

.