Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Caricetum elatae Koch 1926

Synonyms: Caricetum omskianae Balevičiene 1991 vicarians ass.; Caricetum omskianae Stepanovič 1999 vicarians ass..

Діагностичні види: Carex elata, C. omskiana.

Умови місцезростань: низинні й перехідні болота з добре вираженим мікрорельєфом (купинами заввишки понад 0,5 м), тимчасовим слабопроточним режи-мом затоплення та потужністю торфу 0,5—3,0 м; прибережні смуги евтрофних водойм з товщею води 20—50 см та мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Волинське, Житомирське, Київське Полісся; Правобережний Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Дніпро), Закарпатська рівнина — спорадично; далі на схід — Чернігівське Полісся й Лівобережний Лісостеп (річки Сула, Ворскла, Сіверський Донець) — заміщується угрупованнями вікаруючої асоціації Caricetum omskianae Balevičiene 1991.

Синсозологічний статус: не має.

.