Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Butomo-Sagittarietum sagittifoliae Losev in Losev et Golub 1988

Діагностичні види: Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні замкнуті або слабопроточні прісноводні водойми зі слабокислою чи нейтральною реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 20—60 (80) см, мулисто-піщаними та мулистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — рідко, передгірський пояс Карпат — дуже рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.