Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Butometum umbellati Philippi 1973

Діагностичні види: Butomus umbellatus.

Умови місцезростань: прісноводні або слабосолонуватоводні замкнуті й слабопроточні евтрофні водойми з товщею води 30—50 (70) см, значним коливанням її рівня протягом періоду вегетації, нейтральною або слаболужною реакцією середовища, потужними мулистими, піщаними, мулисто-піщаними, рідше — щебенистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся (басейни річок Дніпро, Прип’ять, Турія, Уборть, Тетерів, Десна, Сож, Західний Буг), Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Сіверський Донець), Степ (Кілійське гирло р. Дунай) — зазвичай, Передкарпаття (верхів’я річок Дністер, Прут), Закарпатська рівнина, Передгірський Крим — спорадично, передгірський пояс Карпат — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.