Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Glycerio fluitantis-Oenanthetum aquaticae Eggler 1933

Synonyms: Glycerio fluitantis-Oenanthetum aquaticae (Eggler 1933) Hejný 1948.

Діагностичні види: Glyceria fluitans, Oenanthe aquatica.

Умови місцезростань: мілководдя мезоевтрофних і евтрофних замкнутих, рідше — слабопроточних водойм зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, коливанням рівня води протягом періоду вегетації, товщею 10—70 (100) см, піщаними, мулисто-піщаними і мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся — зазвичай, Лісостеп, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — спорадично, Степ — дуже рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.