Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т2 Мезофітні трав’яні біотопи

Т2.4 Пустищні луки

Т2.4.1 Рівнинні та низькогірні пустищні луки / Lowland heath grasslands

EUNIS: Е1.71. Nardus stricta swards / Угрупованя Nardus stricta.

Резолюція 4 Бернської конвенції: Е1.71. Nardus stricta swards / Угрупованя Nardus stricta.

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop: Е3.11 Пустищні луки на дерново-підзолистих ґрунтах.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Nardetea strictae Rivas Goday et Borja Carbonell in Rivas Goday et Mayor López 1966, Nardetalia strictae Preising 1950, Violion caninae Schwickerath 1944.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrostis capillaris, Calluna vulgaris, Campanula patula, C. rotundifolia, Carex ovalis, C. panicea, Euphrasia rostkoviana, E. stricta, Festuca ovina, Festuca rubra, Luzula multiflora, Nardus stricta, Polygala vulgaris, Sieglingia decumbens, Thymus pulegioides, Viola canina. Всього характерних видів – 16; порогове значення – 7.

Cтруктура: домінанти трав’яного ярусу – Nardus stricta, Festuca ovina, Sieglingia decumbens; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Climacium dendroides, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune.

Екологічна характеристика. Заплавні, суходільні і низинні пустищні луки на місці зведених лісів. Найчастіше розвиваються на рівнинних безлісих ділянках річкових терас або підвищених та рівнинних ділянках заплав. На річкових терасах займають відкриті місця серед березово-соснового рідколісся, по узліссях березняків і сосняків та по окраїнах позазаплавних боліт та улоговин; в заплавах можуть розвиватися у різних, але переважно  центральних, частинах на рівнинних ділянках в умовах пасовищного використання. Приурочені до ділянок з кислими, сухими, дуже бідними на поживні речовини, ущільненими дерново-підзолистими різною мірою оглеєними ґрунтами легкого механічного складу (піщаними, пилувато-піщаними, супіщаними) часто на торфових відкладах.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний та Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Центральноєвропейська широколистянолісова, Східноєвропейська лісова, локально в бореальних рефугіумах у Східноєвропейській лісостеповій провінції (Центральноподільський, Північноподільський, Північний  Правобережнопридніпровський, Харківський геоботанічні округи).

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – Botrychium lunaria, Carex buxbaumii, Malaxis monophyllos, Orchis morio (як Anacamptis morio), Pseudorchis albida, Pedicularis sylvatica; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, евтрофізація.

Менеджмент: помірний випас.

Автор: А.А. Куземко

.