Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.1 Псамофітні трав’яні біотопи

Т1.1.2 Псамофітні трав’яні біотопи на нейтральних субстратах / Sandy grasslands on neutral substrata

EUNIS: E1.9A Pontic inland dunes / Понтичні внутрішньоконтинентальні дюни.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.12 Euro-Siberian pioneer calcareous sand swards / Євро-сибірські піонерні угруповання на карбонатних пісках; E1.9 Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland / Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав’яні угруповання, у тому числі континентальні трав’яні угруповання на дюнах; Х35 Inland Sand Dunes / Континентальні піщані дюни.

Додаток І Оселищної Директиви: аналог 2340*Pannonic inland dunes / Паннонські континентальні дюни; 6120*Xeric sand calcareous grasslands / Трав’яні угруповання на сухих карбонатних пісках; аналог 6260*Pannonic sand steppes / Паннонські піщані степи.

UkrBiotop: E:3.13 Угруповання псамофітного різнотрав’я, E:3.21 Псамофітні угруповання азонального типу борових терас рік з дернинними злаками; Е:3.22 Псамофітні угруповання азонального типу, домінанти яких не мають дернин.

Зелена книга України: 91. Угруповання формації ковили дніпровської (Stipeta borysthenicae); 114. Угруповання формації золотобороднику цикадового (Chrysopogoneta gryllis).

Синтаксономія: Koelerio-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novák 1941, Corynephoretalia canescentis Klika 1934, Koelerion glaucae Volk 1931; Festucetalia vaginatae Soó 1957, Festucion beckeri Vicherek 1972.

Характерні види: вищі судинні рослиниAnisantha tectorum, Artemisia campestris, Calamagrostis epigeios, Carex ligerica, Cerastium semidecandrum, Festuca beckeri, Helichrysum arenarium, Jasione montana, Koeleria glauca, Poa bulbosa, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Secale sylvestre, Stipa borysthenica, Thymus pallasianus, T. serpyllum, Veronica dillenii; мохоподібні Polytrichum piliferum, Syntrichia ruralis; лишайники – Cladonia arbuscula subsp. mitis, C. rangiferina. Всього характерних видів – 21; порогове значення – 4 види вищих судинних рослин.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Festuca beckeri, Koeleria glauca, Secale sylvestre, Stipa borysthenica; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Polytrichum  piliferum.

Екологічна характеристика. Біотопи формуються на безлісих підвищених ділянках піщаних терас крупних річок, а також на алювіальних відкладах в заплавах річок, де приурочені переважно до підвищених елементів рельєфу – високих грив та гряд, у найбільш підвищеній прирусловій частині заплав можуть траплятися і на рівнинних ділянках. Найбільші площі займають на піщаних аренах нижнього Дніпра. Приурочені до дернових, піщаних та пилувато-піщаних, в умовах лісової зони дещо опідзолених, ґрунтів з нейтральною або слаболужною реакцією ґрунтового розчину та низьким умістом поживних речовин.

Поширення: в Європі – південна частина Бореального, Континентальний, Паннонський, Степовий біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська (Сарматська) провінція, Поліська підпровінція хвойно-широколистяних лісів Європейської широколистянолісової області (зони); Східноєвропейська лісостепова провінція, Понтична степова провінція, Чорноморсько-Азовська степова підпровінція Євразійської степової області (переважно у басейнах Дніпра та Сіверського Дінця)

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAllium savranicum, Alyssum savranicum, Astragalus borysthenicus, A. tanaiticus, Centaurea breviceps, C. donetzica, С.konkae, C. margaritacea, C. protogerberi, C. protomargaritacea, Chrysopogon gryllus, Colchicum ancyrense, Goniolimon graminifolium, Iris pineticola, Orchis picta (як Anacamptis picta), Pulsatilla patens, P. pratensis, Stipa borysthenica, Tragopogon donetzicus; з Резолюції 6 Бернської конвенції Astragalus tanaiticus, Iris pineticola (як Iris humilis subsp. arenaria), Jurinea cyanoides, Pulsatilla patens, Thesium ebracteatum; з додатків II, IV Оселищної ДирективиIris pineticola (як Iris humilis subsp. arenaria), Jurinea cyanoides, Pulsatilla patens, Thesium ebracteatum

Загрози: перевипас, надмірна рекреація, інвазії неаборигенних видів, заростання деревами та кущами.

Менеджмент: помірний випас, видалення самосіву дерев та кущів.

Автор: А.А. Куземко.

.