Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.1 Псамофітні трав’яні біотопи

Т1.1.1. Псамофітні трав’яні біотопи на кислих субстратах / Sandy grasslands on acidic substrata

EUNIS: E1.93 Corynephorus grassland / трав’яні біотопи з домінуванням Corynephorus; E1.94 Inland dune pioneer grassland / піонерні трав’яні біотопи на континентальних дюнах.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.9 Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland / Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав’яні угруповання, у тому числі континентальні трав’яні угруповання на дюнах.

Додаток І Оселищної Директиви: 2330 Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands / Континентальні дюни з незімкненими угрупованнями з Corynephorus та Agrostis

UkrBiotop: Е:3.12 Псамофітні угруповання на зандрових та флювіогляціальних піщаних відкладах.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Koelerio-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novák 1941, Corynephoretalia canescentis Klika 1934, Corynephorion canescentis Klika 1931.

Характерні види: вищі судинні рослиниCorynephorus canescens, Filago minima, Jasione montana, Pilosella officinarum, Scleranthus perennis, Thymus serpyllum, Veronica dillenii; мохоподібніCeratodon purpureus, Dicranum scoparium, Polytrichum piliferum; лишайники Cetraria aculeata, Cladonia arbuscula subsp. mitis, C. coniocraea, C. uncialis. Всього характерних видів – 14; порогове значення – 2 види вищих судинних рослин і 1 вид мохів або лишайників.

Структурні особливості: домінанти трав’яного ярусу – Corynephorus canescens; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum, Cetraria aculeata.

Екологічна характеристика. Поширені в заплавах крупних річок лісової зони, переважно в центральних їх частинах на верхівках піщаних гряд та грив, на алювіальних відкладах, а також на підвищених безлісих ділянках борових терас річок на флювіогляціальних відкладах в умовах незначного антропічного навантаження. Ґрунти легкі дернові, піщані, характеризуються низьким рН, бідні на поживні речовини.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний та Континетальний біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська (Сарматська) та Центральноєвропейська провінції Європейської широколистянолісової області (зони).

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAstragalus arenarius, Dianthus pseudoserotinus, Silene lithuanica; з Резолюції 6 Бернської конвенції – Jurinea cyanoides, з додатків II, IV Оселищної ДирективиJurinea cyanoides.

Загрози: видобування піску, нерегульована рекреація, надмірний випас, інвазії неаборигенних видів рослин.

Менеджмент: помірний випас, при заростанні деревами та чагарниками – механічне видалення. 

Автор: А.А. Куземко.

 

 

.