Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т1 Сухі трав’яні біотопи

Т1.4 Справжні різнотравно-типчаково-ковилові та типчаково-ковилові степи

Підтип Т1.4.а: Справжні різнотравно-типчаково-ковилові та типчаково-ковилові степи степової зони

Підтип Т1.4.б: Справжні різнотравно-типчаково-ковилові та типчаково-ковилові степи Криму

EUNIS: E1.2D Ponto-Sarmatic steppes / Понтично-сарматські степи.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E1.2 Perennial calcareous grasslands and basic steppes / Багаторічні трав’яні кальцифітні угруповання та степи.

Додаток І Оселищної Директиви: 62C0*Ponto-Sarmatic steppes / Понтично-Cарматські степи; Х18 Wooded steppe / Степи, що заростають лісом.

UkrBiotop: E2.131 Передгірські справжні різнотравно-ковилові степи (Т1.4.б).

Зелена книга України: 85. Угруповання формації калофаки волзької (Calophaceta wolgaricae); 36. Угруповання формації карагани скіфської (Caraganeta scythicae); 87. Угруповання формації ковили Браунера (Stipeta braunerii); 88. Угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae); 92. Угруповання формації ковили Залеського (Stipeta zalesskii); 94. Угруповання формації ковили Лессінга (Stipeta lessingianae); 96. Угруповання формації ковили найкрасивішої (Stipeta pulcherrimae); 97. Угруповання формації ковили понтійської (Stipeta ponticae); 99. Угруповання формації ковили української (Stipeta ucrainicae); 101. Угруповання формації мигдалю низького (Amygdaleta nanae); 103. Угруповання формації пирію ковилолистого (Elytrigieta stipifoliae).

Синтаксономія: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947, Tanaceto achilleifolii-Stipetalia lessingianae Lysenko et Mucina in Mucina et al. 2016, Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014, Tanaceto millefolii-Galatellion villosae Vynokurov in Kolomiichuk et Vynokurov 2016 (Т1.4.а); Festucetalia valesiacae Soó 1947; Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014 (Т1.4.б).

Характерні види: Т1.4.а: вищі судинні рослини Agropyron pectinatum, Artemisia austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, A. ucrainicus, Botriochloa ischaemum, Bromopsis riparia, Caragana frutex, Euphorbia leptocaula, E. seguieriana, E. stepposa, Festuca valesiaca, Galatella villosa, Galium octonarium, Goniolimon tataricum, Iris pumila, Jurinea arachnoidea, Kochia prostrata, Marrubium praecox, Nepeta parviflora, Phlomis pungens, Poa bulbosa, Salvia nemorosa, S. nutans, Scorzonera mollis, Serratula erucifolia, Seseli tortuosum, Stachys recta, Stipa capillata, S.  lessingiana, S.  ucrainica, Tanacetum millefolium, Teucrium polium, Viola ambigua, Vinca herbacea;                                                   Т1.4.бStipa lessingiana, S. poëtica, Festuca rupicola, Bromopsis taurica, Teucrium polium, Thymus callieri, Alyssum trichostachyum, Erysimum cuspidatum, Poterium polygamum, Veronica multifida, Helianthemum stevenii. Всього характерних видів – 47; порогове значення – 5.

Структура: Т1.4.а: домінанти чагарникового ярусу – Amygdalus nana, Caragana frutex, C. mollis, C. scythica, Chamaecytisus ruthenicus, Ch. austriacus; домінанти трав’яного ярусу – Agropyron pectinatum, Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Galatella villosa, Poa bulbosa, Stipa brauneri, S. capillata, S.  lessingiana, S.  ucrainica, Tanacetum millefolium.                                                                                                                          Т1.4.б: доманінти трав’яного ярусу – Aegilops triuncialis, Botriochloa ischaemum, Bromopsis taurica, Festuca rupicola, F. valesiaca, Filipendula vulgaris, Hordeum leporinum, Koeleria cristata, Medicago falcata, Poa sterilis, Salvia nutans, Stipa capillata, S. lessingiana, S. poëtica, Teucrium chamaedrys, Thymus callieri.

Екологічна характеристика. У степовій зоні – основний тип степів, поширений на плакорах та схилах різних форм рельєфу – балок, долин, ярів тощо. В лісостеповій зоні – дуже рідко на досить крутих схилах південної експозиції. У Криму – біотопи передгірних акумулятивних, останцево-денудаційних і структурних денудаційних рівнин та карстових підвищень, що формують зональні риси степової рослинності. Ґрунти – різні види чорноземів, а також каштанові та дерново-карбонатні ґрунти, що мають максимальну потужність до 75 см, а іноді змиті; вміст гумусу > 3 %. Реакція близька до нейтральної (рН 6,9–7,2). Інколи на поверхню виходять леси, відслонення вапняків чи гранітів.

Поширення: в Європі – Степовий біогеографічний регіон; в Україні – Понтична степова та Евксинська провінції, дуже рідко – Східноєвропейська лісостепова провінція.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAdonis vernalis, A. wolgensis, Asphodeline lutea, Astragalus dasyanthus, A. exscapus, A. glaucus, A. henningii, A. ponticus, Bulbocodium versicolor, Calophaca wolgarica, Caragana scythica, Centaurea taliewii, Colchicum fominii, Crocus angustifolius, C. pallasii, C. reticulatus, Cymbochasma borysthenica, Elytrigia stipifolia, Eremogone cephalotes, Hyacinthella pallasiana, Iris pontica, Paeonia tenuifolia, Pulsatilla pratensis, Rumia crithmifolia, Stipa adoxa, S. anomala, S. asperella, S. brauneri, S. capillata, S. donetzica, S. fallacina, S. lessingiana, S. maeotica, S. majalis, S. martinovskyi, S. poëtica, S. pulcherrima, S.  ucrainica, S. zalesskii, Tulipa hypanica, T. ophiophylla, T. scythica, T. schrenkii; з Резолюції 6 Бернської конвенціїColchicum fominii, Crambe tataria, Serratula lycopifolia, Stipa zalesskii; з додатків II, IV Оселищної ДирективиCrambe tataria, Paeonia tenuifolia, Serratula lycopifolia, S. tanaitica, Stipa zalesskii.

Загрози: безпосереднє знищення біотопів внаслідок розорювання, терасування та заліснення схилів, забудови; значні площі є деградованими внаслідок надмірного випасу; за відсутності менеджменту відбувається заміщення степової рослинності чагарниковою; проникнення у степові ценози та розповсюдження адвентивних видів рослин, зокрема Anisantha tectorum, Grindelia squarrosa, Elaeagnus angustifolia.

Менеджмент: вилучення зайвої фітомаси за рахунок випасання та сінокосіння, осінньо-зимового випалювання, видалення особин дерев та чагарників, не властивих цим угрупованням, контроль за поширенням інвазійних видів рослин.

Автори: Д.С. Винокуров, Я.П. Дідух

.