Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч4 Листопадні чагарники

Ч4.3 Нітрофільні остепнені біотопи високих чагарників / Nitrophilous meso-xeric high steppe shrubs

EUNIS: F3.24 Subcontinental and continental deciduous thickets / Субконтинентальні та континентальні листопадні чагарникові зарості; частково G1.7A1224 Sarmatic Acer tataricum-Quercus robur steppe woods / Сарматські татарськокленово-дубові остепнені ліси та рідколісся.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: G:1.32 Мезотермофільні кленові зарості (Лісова та лісостепова зони); F:3.1321 Мезотермофільні чагарникові зарості (Крим).

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Crataego-Prunetea Tx. 1962, Prunetalia spinosae Tx. 1952, Lamio purpureae-Acerion tatarici Fitsailo 2007.

Характерні види: вищі судинні рослиниAcer tataricum, Crataegus leiomonogyna, Cotinus coggygria, Lamium purpureum, Potentilla sulfurea, Quercus robur juv., Rosa canina, Sedum telephium, Ulmus minor juv. Всього характерних видів – 9; порогове значення – 5.

Структура: домінанти чагарникового ярусуRosa canina, Prunus stepposa, Cotinus coggygria, Rhamnus cathartica, Acer tataricum, Ulmus carpinifolia juv., Lonicera xylosteum, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Acer negundo, Euonymus verrucosa, E. europaea, Сrataegus spp.; домінанти трав'яного ярусуLamium purpureum, Geum urbanum, Galium aparine, Chelidonium majus, Viola hirta, Torilis japonica.

Екологічна характеристика. Угруповання формуються в ущелинах (в основному кристалічних) порід, де створюються умови підвищеної зволоженності, що сприяє поселенню чагарників і навіть дерев. Основним типом ґрунту є щебнюваті чорноземи (вміст гумусудо 8%), які зазнали процесу вилуговування. Трапляються на слабокислих ґрунтах (pH 5,5–6,6), збіднених на мінеральний азот (0,2–0,3%), із незначним вмістом карбонатів (CaO, MgO = 5–10%).

Поширення: в Європі – Континентальний, Степовий, Паннонський біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська лісостепова та Понтична степова провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: пали, випас.

Менеджмент: моніторинг за динамікою.

Автор: Т.В. Фіцайло.

.