Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч8 Псамофітні чагарникові угруповання / Shrub communities on sands

EUNIS: F9.12 Lowland and collinar riverine willow scrub / Рівнинні та низькогірні прирічкові вербові чагарники.
Резолюція 4 Бернської конвенції: F9.1 Riverine scrub / Прирічкові чагарники.
Додаток І Оселищної Директиви:
UkrBiotop: F:1.11 Шелюжники з домінуванням Salix acutifolіa, S. repens agg.
Зелена книга України:
Синтаксономія: Salicetea purpureae Moor 1958: Salicetalia purpureae Moor 1958, Artemisio dniproicae-Salicion acutifoliae Shevchyk et V. Solomakha in Shevchyk et al. 1996.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrostis vinealis, Artemisia dniproica, Calamagrostis epigeios, Carex ligerica, C. praecox, Fallopia convolvulus, Festuca beckeri, Galium verum, Poa angustifolia, Salix acutifolia, Scutellaria hastifolia. Всього характерних видів – 11, порогове значення – 5.
Структура: домінанти чагарникового ярусу – Amorpha fruticosa, Salix acutifolia; домінанти трав'яного ярусу – Agrostis vinealis Artemisia campestris, Calamagrostis epigeios, Carex praecox, Euphorbia virgata, Festuca beckeri, Galium verum, Poa angustifolia.
Екологічна характеристика. Об’єднує угруповання чагарників, які знаходяться на первинній стадії сукцесії, переважно на піскових борових терасах річок, або найвищих ділянках заплави, де приурочені до горбів-гряд з різко змінним режимом зволоження. Формуються на молодих дернових слабосформованих шаруватих легкосупіщаних ґрунтах з атмосферним вологозабезпеченням. Характерні різкі флюктуаційні зміни продуктивності фітомаси в різні роки. Має значне протиерозійне значення.
Поширення: в Європі – Бореальний, Континентальний, Степовий біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська лісова, Східноєвропейська лісостепова, Понтична степова провінції.
Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.
Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – Dianthus bessarabicus; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.
Загрози: зміна гідрологічного режиму, розчистка берегів, вирубування прибережної смуги та експансія інвазійних видів рослин.
Менеджмент: обмеження механічного впливу в місцях виявлення угруповань шелюги, що приводить до порушення цілістності оселищ, підтримання природного току річок.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.