Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б1 Болота, що формуються по берегах джерел та струмків

Б1.2 Приструмкові трав'яні болота на вапнякових субстратах

Б1.2.2 Висячі або схилові приджерельні болота середньо- та низькогір'я / Hanging or sloping spring marsh of middle and low mountains

EUNIS: D5.216 Greater tussock sedge tussocks / Купини осоки волотистої.

Резолюція 4 Бернської конвенції: D5.2 Beds of large sedges normally without free-standing water / Зарості крупних осок переважно без застою води.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: D2.112 Осокові угруповання, що мають однорідний рельєф з участю гіпнових мохів або без них.

Зелена книга України: 125. Угруповання формації осоки волотистої (Caricetа paniculatae).

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Molinietalia caeruleae Koch 1926, Calthion palustris Tx. 1937 (ас. Geo rivali-Caricetum paniculatae J. Školek 2003).

Характерні види: вищі судинні рослиниAllium schoenoprasum, Bistorta officinalis, Carex buxbaumii, C. canescens, C. echinata, C. flava, C. paniculata, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Geum rivale, Valeriana simplicifolia. Всього характерних видів – 12; порогове значення – 5.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Carex paniculata, C. flava, Eriophorum polystachyon; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Calliergon giganteum, Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Cratoneuron filicinum, Hypnum lindbergii, H. pratense, Philonotis fontana.

Екологічна характеристика. Біотоп репрезентує гірські схилові, так звані висячі, болота у місцях виходів на поверхню ґрунтових вод (витоки джерел) або вздовж струмків. Поширені у верхньому лісовому та субальпійському поясах. Приурочені до торф’янисто-глейових, дерново-глейовиих та лучно-болотних ґрунтів важкого механічного складу, досить багатих на поживні речовини, переважно з нейтральною або слаболужною реакцією ґрунтового розчину.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ Карпатсько-Альпійської гірської провінції лісів та високогірної рослинності.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: А.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниSaussurea porcii, Swertia perennis; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, заростання деревами та чагарниками.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Автор: А.А. Куземко.

.