Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.1 Прибережні біотопи непроточних водойм та водотоків рівнин та низькогір’я

В4.1.6 Високотравні окрайкові нітрофільні біотопи низинних річок / Herbaceous nitrophilous fringes of lowland rivers

EUNIS: E5.411 Watercourse veils (other than of Filipendula) / Вологі високотравні окрайкові угруповання (інші ніж Filipendula).

Резолюція 4 Бернської конвенції: E5.4 Moist or wet tall-herb and fern fringes and meadows / Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узліссяі і луки.

Додаток І Оселищної Директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів.

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951, Convolvuletalia sepium Tx. ex Moor 1958, Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958; Archangelicion litoralis Scamoni et Passarge 1963. 

Характерні види: вищі судинні рослиниCalystegia sepium, Carduus crispus, Cucubalus baccifer, Echinocystis lobata, Epilobium hirsutum, Fallopia dumetorum, Galium aparine, Humulus lupulus, Impatiens glandulifera, Myosoton aquaticum, Symphytum officinale. Всього характерних видів – 16, порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Aegopodium podagraria, Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Galium aparine, Impatiens glandulifera, Phalaris arundinacea, Rubus caesius, Urtica dioica.

Екологічна характеристика. Високотравні нітрофільні угруповання рудеральних місцезростань на вологих ґрунтах (береги евтрофних водойм, колишні стійбища худоби, осушені торфокар’єри). Каймові угруповання зі значною ценотичною роллю високорослих багаторічних (аборигенних та адвентивних) трав та з визначальною участю трав’яних ліан та чіпких рослин. Біотопи формуються на оглеєних, багатих поживними речовинами, піскових, пісково-мулистих та мулистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод.

Поширення: в Європі – Континентальний та Бореальний біогеографічні регіони; в Україні – в Європейській широколистянолісовій області та Лісостеповій підобласті Євразійської степової області, спорадично.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені

Загрози: зміна гідрологічного режиму, зарегулювання русел річок, поширення неофітів, господарська діяльність людини.

Менеджмент: підтримання цілістності оселищ, збереження природного току річок, обмеження поширення інвазивних видів рослин.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.