Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.1 Прибережні біотопи непроточних водойм та водотоків рівнин та низькогір’я

В4.1.4 Прибережні угруповання невисоких гелофітів на мулистих субстратах / Riverine communities of low helophytes on muddy substrata

EUNIS: C3.24 Medium-tall non-graminoid waterside communities / Середньовисокі нетрав’яні прибережні угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: D1.21 Розріджені угруповання повітряно-водних багаторічних гелофітів, часто з морфологічними ознаками адаптованості до водного середовища.

Зелена книга України: 160. Угруповання формації стрілолисту стрілолистого (Sagittarieta sagittifoliae) (частково).

Синтаксономія: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, Oenanthetalia aquaticae Hejný ex Balatova-Tulačkova et al. 1993, Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964.

Характерні види: вищі судинні рослиниAlisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Oenanthe aquatica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum. Всього характерних видів – 5, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусуAlisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia, Sagittaria sagittifolia.

Екологічна характеристика. Біотопи приурочені до новостворених мілководних ділянок (0–30 (50) см) стоячих, чи слабопроточних мезотрофних водойм (стави, копанки, рідше береги каналів, чи річок) з рН 7–8,5, мулисто-піщаними, мулисто-глинистими, чи щебенистими донними відкладами з високим вмістом мінеральних речовин. Не формуються на органічних субстратах, оскільки не витримують конкуренції. Найчастіше утворюються на початкових стадіях заростання водойм, в умовах, несприятливих для ценозів союзу Magnocaricion.

Поширення: в Європі – Континентальний біогеографічний регіон; в Україні – в Європейській широколистянолісовій області та Лісостеповій підобласті Євразійської степової області спорадично; в Степовій підобласті Євразійської степової області – рідко.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені

Загрози: зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб, зниження рівня ґрунтових вод), надмірна евтрофізація та забруднення водойм.

Менеджмент: збереження природного току річок, з формуванням незарегульованих мілководь, меандрів та заплав, попередження дії чинників, що призводять до евтрофізації та забреднення водойм та водотоків.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.