Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.1 Прибережні біотопи непроточних водойм та водотоків рівнин та низькогір’я

В4.1.3 Прибережна мезотрофна рослинність на мулистих субстратах / Riverine mesotrophic vegetation on muddy substrata

EUNIS D2.3A Calla palustris mires / Болота з образками болотними; D5.218 Cyperus sedge tussocks / Купини осоки несправжньосмикавцевої.

Резолюція 4 Бернської конвенції: D2.3 Transition mires and quaking bogs / Перехідні трясовини та сплавини; D5.2 Beds of large sedges normally without free-standing water / Зарості крупних осок переважно без застою води.

Додаток І Оселищної Директиви: 7140 Transition mires and quaking bogs (частково) /  Перехідні трясовини та сплавини.

UkrBiotop: D1.21 Розріджені угруповання повітряно-водних багаторічних гелофітів, часто з морфологічними ознаками адаптованості до водного середовища (частково).

Зелена книга України:

Синтаксономія: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, Magnocaricetalia Pignatti 1953, Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964.

Характерні види: вищі судинні рослиниCalla palustris, Carex pseudocyperus, C. rostrata, Cicuta virosa, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Peucedanum palustre, Potentilla palustris, Ranunculus lingua, Rumex hydrolapathum, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris. Всього характерних видів – 12, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Calla palustris, Carex pseudocyperus, C. rostrata, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Rumex hydrolapathum, Thelypteris palustris.

Екологічна характеристика. Приурочені до мілководь евтрофних або дистрофних водойм з рН 5,5–8,5, в яких проходять процеси сплавино- та торфоутворення (стариці, стави, лісові заростаючі водойми, деякі гірські озера), з потужними (більше 1–5 м) мулистими, чи мулисто-торф’янистими органічними донними відкладами та слабокислою реакцією середовища. Ценози відіграють значну роль на кінцевих етапах заростання обмілілих водойм. В залежності від умов, їх розвиток проходить в напрямку утворення евтрофних або оліготрофних боліт.

Поширення: в Європі – Континентальний і Бореальний біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська (Сарматська) і Східноєвропейська лісостепова провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, заростання та осушування стариць, евтрофізація водойм, торфорозробка, надмірна господарська діяльність, зокрема, риборозведення.

Менеджмент: збереження природного току річок, стариць та заплав, підтримання рівня ґрунтових вод, ліквідація чинників, що призводять до евтрофізації водойм та помірне господарювання.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.