Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.3 Прибережні біотопи солоних та солонуватих водойм та водотоків / Riverine habitats on saline and brakish lakes, ponds and watercourses

EUNIS: C1.5 Permanent inland saline and brackish lakes, ponds and pools / Постійні внутрішньоконтинентальні солоні та солонуваті озера, ставки та водойми.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C1.5 Permanent inland saline and brackish lakes, ponds and pools / Постійні внутрішньоконтинентальні солоні та солонуваті озера, ставки та водойми.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: D1.13 Угруповання слабозасолених мулистих субстратів.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, Phragmitetalia Koch 1926, Typhion laxmannii Nedelcu 1968; Bolboschoenetalia maritimi Hejný in Holub et al. 1967, Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941.

Характерні види: вищі судинні рослиниBolboschoenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontanii, Typha laxmannii. Всього характерних видів – 3, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Bolboschoenus maritimus, Phragmites australis, Schoenoplectus tabernaemontanii, Typha laxmannii.

Екологічна характеристика. Біотоп об’єднує угруповання повітряно-водних видів, приурочених до мілководь та узбереж слабосолонуватоводних непроточних чи слабопроточних водойм (рН 7–8) зі слабозасоленими мулистими та мулисто-піщаними донними відкладами з низьким вмістом органічних речовин, значним коливанням рівня води протягом вегетації, а також слабозасолених перезволожених ділянок та боліт з сезонним чи постійним поверхневим підтопленням. Переносить значне засолення субстрату.

Поширення: в Європі – Континентальний, Степовий, Паннонський біогеографічні регіони; в Україні – в Європейській широколистянолісовій області рідко, в Лісостеповій підобласті Євразійської степової області спорадично; в Степовій підобласті Євразійської степової області – часто.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: A.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, коливання рівня ґрунтових вод, евтрофізація водойм, надмірне випасання.

Менеджмент: запобігання порушенням цілістності оселищ, попередження забруднення та евтрофізації водойм, підтримання достатнього рівня ґрунтових вод.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.