Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В2 Тимчасові водойми

В2.1 Тимчасові прісноводні водойми

В2.1.3 Мілкі стоячі та тимчасові водойми з макрофітною рослинністю / Macrophyte vegetation of shallow still waters

EUNIS: C1.341 Shallow-water floating communities / Плаваючі угруповання неглибоких водойм.

Резолюція 4 Бернської конвенції: С1.3411 Ranunculus communities in shallow water / Угруповання водяних жовтеців на мілководдях; С1.3413 Hottonia palustris beds in shallow water / Зарості Hottonia palustris на мілководдях.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: С:1.33 Угруповання плаваючих на поверхні рослин неглибоких водойм.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Potamogetonetea Klika inKlika et Novák 1941, Callitricho hamulatae-Ranunculetalia aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015, Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015.

Характерні види: вищі судинні рослиниBatrachium aquatile, Callitriche cophocarpa, Callitriche hermaphroditica, C. palustris, Hottonia palustris; водорості Chara vulgaris. Всього характерних видів – 5, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яної синузії – Alisma gramineum, Batrachium aquatile, Callitriche cophocarpa; C. palustris, Glyceria notata, Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Lemna minor, Lemna trisulca; домінант мохової синузії – Drepanocladus aduncus; домінант водоростевої синузіїChara vulgaris.

Екологічна характеристика. Біотоп приурочений переважно до мілких мезо- та евтрофних водойм (канали, рукави, стариці, стави, лісові заростаючі водойми, депресії на луках), з різким зниженням рівня води протягом вегетаційного періоду (або тимчасово пересихаючих) з потужними мулистими, глинистими чи мулисто-торф’янистими органічними донними відкладами та нейтральною чи слабокислою реакцією води. У водоймах часто проходять процеси заболочування. У складі ценозів надводний ярус досить добре сформований, підводний – розріджений.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний та Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – спорадично в Європейській широколистянолісовій області, зрідка в Лісостеповій підобласті Євразійської степової області. В степовій підобласті Євразійської степової області дуже рідко.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, зокрема, осушення та надмірне антропогенне евтрофування водойм.

Менеджмент: збереження природного водного режиму, попередження забруднення та евтрофізації водойм. 

Автор: Л.М. Борсукевич.   

.