Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

B1.2 Постійні солоні та солонуваті непроточні водойми з макрофітною рослинністю / Permanent inland saline and brackish vegetated waters

EUNIS: C1.5 Permanent inland saline and brackish lakes, ponds and pools / Постійні внутрішньоконтинентальні солоні і солонуваті водойми.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C1.5 Permanent inland saline and brackish lakes, ponds and pools / Постійні внутрішньоконтинентальні солоні і солонуваті водойми.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 1941, Zannichellietalia pedicellatae Schaminée, Lanjouw et Schipper ex Mucina et Theurillat 2016, Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw et Schipper ex Passarge 1996; Ruppietea maritimae J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964, Ruppietalia J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964, Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema et al. 1943.

Характерні види: вищі судинні рослиниNajas marina, Ruppia maritima, Zannichelia palustris, Stuckenia pectinata, Z. pedicellata; водорості Dunaliella salina, Oocystis submarina. Всього характерних видів – 5, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Lemna minor, Potamogeton pusillus, Ruppia maritima, Stuckenia pectinata, Zannichelia palustris,  Z. pedicellata.

Екологічна характеристика. Біотоп включає угруповання водних видів, приурочених до евтрофних прісних, або слабосолонуватоводних непроточних, чи слабопроточних водойм (рН 7–8,5) зі слабозасоленими мулистими та мулисто-піщаними донними відкладами, значним коливанням рівня води протягом вегетації. Трапляється у лиманах, затоках річок, ставках, меліоративних каналах. Наводний ярус складений переважно Lemna minor, надводний – поодинокими повітряно-водними рослинами. Характерні види переносять значне засолення субстратів. Ценози з участю видів роду Zannichelia інколи також трапляються в гіперевтрофних забруднених водоймах (риборозвідні ставки), які добре прогріваються та мають дуже низьку прозорість води.

Поширення: в Європі – Континентальний, Паннонський, Степовий, рідше Бореальний, Атлантичний та Середземноморський біогеографічні регіони; в Україні – в Понтичній степовій провінції, зрідка в Евксинській провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, коливання рівня ґрунтових вод, тривале осушення водойм, надмірна евтрофізація.

Менеджмент: запобігання порушенням цілісності оселищ, ліквідація джерел забруднення, що призводять до евтрофування водойм.

Автор: Л.М. Борсукевич

.