Український геоботанічний сайт

Якушенко Дмитро Миколайович

Кандидат біологічних наук

Зеленогурський Університет, Польща

Якушенко Дмитро Миколайович

У 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра ботаніки). У 2001-2004 роках навчався в аспірантурі Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, з листопада 2004 року – працював у відділі екології фітосистем цього ж Інституту. З лютого 2010 року – ад’юнкт кафедри ботаніки і екології факультету біологічних наук Зеленогурського університету.

У 2005 році захістив дисертаційну роботу «Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна диференціація, охорона» на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Перебував на стажуванні в Інституті дендрології Польської Академії Наук (02-03.2007), за програмою Erasmus+ у Софійському Університеті Св. Климента Охридського (06.2016). 

Дидактична діяльність: викладає курси «Фітосоціологія», «Екологія», «Рослинний покрив Польщі» та ін., проводить лабораторний і польовий практикуми з систематики рослин.

Дійсний член Українського Ботанічного Товариства, Польського Ботанічного Товариства (Polskie Towarzystwo Botaniczne), Міжнародної асоціації науки про рослинність (International Association for Vegetation Science).

Наукові інтереси: екологія і географія рослинності.

Об’єкти досліджень: маргінальні ценотичні структури, рослинність гірських регіонів, харофіти.

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=lMzhLV8AAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Iakushenko2

Публікації

Монографії

 1. Продромус рослинності Україн // Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. PDF (2.99 MB)
 2. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 3. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А., Альошкіна У.М. Біотопи лісової та лісостепової зон України /Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Тов. «Макрос», 2011. – 288 с. DJVU (31.54 MB)   Повний текст
 4. Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та ін. Природний заповідник «Горгани». Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.   Повний текст
 5. Чорней І. І. Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ : Моногр. / І. І. Чорней, В. В. Буджак, Д. М. Якушенко, В. П. Коржик, В. А. Соломаха; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. природ. парк "Вижницький", Укр. фітосоціол. центр. - К., 2005. - 248 c. - (Природ.-заповід. території України. Рослин. світ).   Повний текст

Статті

 1. Токарюк А., Чорней І., Буджак В., Якушенко Д. Рослинний покрив ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» (м. Чернівці) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - Том 12 № 1 (2020). - С. 58-71. PDF (397.21 KB)
 2. Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M., Tichý L. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities // Applied Vegetation Science. – 2016. – Vol. 19, N 1. – 783 p. PDF (15.65 MB)
 3. Якушенко Д.М. Маргинальные травянистые сообщества класса Trifolio-Geranitea Th. Müller 1962 Полесья Украины // Растительность Восточной Европы: классификация, екологія и охрана: Мат-лы междунар. науч. конф. (Брянск, 19-21 октября 2009 г.). – Брянск:Курсив, 2009. – С. 255-258.
 4. Козир М.С., Якушенко Д.М., Подорожний Д.С. Еколого-ценотична характеристика Iris sibirica L. в заплаві р. Сейм // Інтродукція рослин. - 2008. - №4. - С.51-58. PDF (374.63 KB)
 5. Лукаш О.В., Якушенко Д.М. Асоціація Geranio-Trifolietum alpestris Th. Muller 1962 на Східному Поліссі // Укр. ботан. журн. — 2008. — Т. 65, № 3. — С. 336-350.   Повний текст
 6. Борисова О.В., Якушенко Д.М. Угруповання харових водоростей південно-західного сектора озера Світязь (Волинське Полісся)// Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 2. – С. 226-233.   Повний текст
 7. Якушенко Д.М. Доповнення до класифікації високотравної рослинності Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №3. – С. С. 426-438.   Повний текст
 8. Якушенко Д.М. Репрезентативність рослинності проектованого Коростишівського національного природного парку відносно рослинності Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці, 2006. – С. 294-302. PDF (1.02 MB)
 9. Якушенко Д.М. Класифікація екосистем Житомирського Полісся // Український фітоценологічний збірник. - К., 2005. - Серія С. Вип. 1(23). - С. 15-35. PDF (225.67 KB)
 10. Якушенко Д. НОВА АСОЦІАЦІЯ ПСАМОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗІ СХОДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 95-101.   Повний текст
 11. Якушенко Д.М. Липові ліси стрімких схилів річкових долин Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 100-109. PDF (1.06 MB)
 12. Якушенко Д. М. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 півдня Житомирського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 13. Якушенко Д.М., Орлов О.О. Синфітоіндикація едафо- гідрологічних умов екосистем соснових лісів Житомирського 24 Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 106. – С. 57-65.
 14. Якушенко Д.М. Флороценогенетична структура угруповань грабово-широколистяних лісів південного сходу Житомирського Полісся // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С.341-347.
 15. Якушенко Д.М. Синтаксономія грабових лісів території проектованого Коростишівського національного парку // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – Випуск 2 (8). – Житомир: Волинь, 2001. – С. 160-164.
 16. Якушенко Д. М. Флороценогенетична структура асоціацій лісової рослинності заказника «Конвалія» (Цент­ральне Полісся) // Фітосоціологія. 100 років наукового напрямку. Матеріали конф. (вересень 2000 р., м. Київ).- К., 2000.-С. 145-163.

Автореферати та дисертації

 1. Якушенко Д. М. Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна диференціація, охорона : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Д. М. Якушенко ; Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. - Київ, 2005. - 20 с. PDF (292.17 KB)
.