Український геоботанічний сайт

Панченко Сергій Михайлович

Канд. біол.наук, доцент

Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський»

Панченко Сергій Михайлович

Магістр агрономії – закінчив Сумский сільськогосподарський інститут у 1996 році. Кандидатську дисертацію на тему «Флора, рослинність та популяції модельних видів рослин Старогутского лісового масиву (Сумська область)» захистив у 2000 році в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 1999 по теперішній час працює на наукових посадах у НПП «Деснянсько-Старогутський». У 2011–2014 рр. – докторант ННЦ «Інститут біології» Київського університету імені Тараса Шевченка.

Науково-дослідна робота проводиться в області геоботаніки (популяційна біологія рослин, геоботаніка). В теперішній час займається питаннями виживання рослин в умовах заповідного режиму.

Лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2009 р.) за цикл праць "Пріоритети охорони фіторізноманіття заповідних територій на популяційному, видовому та екосистемному рівнях (на прикладі Новгород-Сіверського Полісся)".

Е-mail serhiy.m.panchenko@gmail.com

 

Публікації

Монографії

 1. Панченко, С. М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" [Текст] : монография / С. М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 312 с.   Повний текст
 2. Основи спостережень за станом довкілля: Навчально-методичний посібник / За заг. редакцією к. б. н. С. М. Панченка, к. пед. наук Л. В. Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2013. – 352 с. PDF (4.52 MB)
 3. Безроднова О.В., Куземко А.А., Назаренко Н.Н., Панченко С.М. Компьютерные базы данных в современной ботанике: флористика, фитоценология, геоботаника, экология, фитоиндикация (специфика создания, работа с базами: Методические указания (для специалистов и магистров специальности «биология» / под общей редакцией д.б.н., проф. Т.В. Догадиной;— Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. — 48 с.
 4. Панченко С.М., Кутявін Є.Г. Гербарій національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" / за заг. ред. к.б.н. Н.М. Шиян. – Суми: Університетська книга, 2011. – 83 с.
 5. Дослідницька робота школярів з біології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. к.б.н. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 368 с.
 6. Панченко С.М. Флора національного природного парку „Деснянсько-Старогутський” та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / За заг. ред. д.б.н. С.Л. Мосякіна. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 170 с.
 7. Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся / Панченко С.М., Андрієнко Т.Л., Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В.– Суми: Університетська книга, 2003.– 92 с.
 8. Гордиенко И.И. Олешковские пески и биогеоценотические связи в процессе их зарастания. - К.: Наук. думка, 1969. - 186 с.

Статті

 1. Панченко С. Рослинність урочища «Литовський бір» Гетьманського національного природного парку Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 29-39.   Повний текст
 2. Панченко С. Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 47-58.   Повний текст
 3. Панченко С. М. Доповнення до флори Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – Т. 10, №2. – С. 263 – 270.   Повний текст
 4. Панченко С. Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 64 – 72.   Повний текст
 5. Панченко С. М., Горовая Я. М., Дяченко Л. Л. Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія, 2014, Вип. 9 (28). - С. 3-6. PDF (913.76 KB)
 6. Панченко С.М., Клименко А.А. Эколого-ценотические особенности популяций Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) в Деснянском биосферном резервате (Украина) и вопросы его охраны // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2013, №2. – С. 62 – 67.   Повний текст
 7. Панченко С.М., Кондратенко В.М. Структура популяцій Corydalis cava та C. solida (Fumariaceae) в лісах національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №6. – С. 880 – 892.   Повний текст
 8. Панченко С.М. Рак О.О. Парцелярная структура лесного сообщества и динамика популяции Goodyera repens (Orchidaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 22 – 27.   Повний текст
 9. Панченко С.М. Причини відмінностей клонів Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mert. (Huperziaceae) гірської та рівнинної популяцій // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, №5. – С. 660 – 666.   Повний текст
 10. Панченко С.М. Неразрушающие методы морфометрического анализа редких растений и их применение на примере Huperzia selago (Huperziaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13. – Вип. 1 – 2. С. 106 – 110.
 11. Панченко С.М., Мосякін С.Л. Axiris amaranthoides L. (Chenopodiaceae Vent) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т.62, №2. – С.213-217.   Повний текст
 12. Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №4. – С. 548-557.   Повний текст
 13. Панченко С.М., Чорноус О.П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №5. – С. 698-706.   Повний текст
 14. Панченко С.М., Онищенко В.А. Широколистяні ліси Наддеснянської вододільної рівнини з точки зору флористичної класифікації // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2005, № 3 (83). – С. 69-85
 15. Панченко С.М., Онищенко В.А. Дубові ліси Старогутського лісового масиву // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Vol. 9, N 2. – С. 11-16. PDF (1.00 MB)
 16. Панченко С. М. Рослинність Старогутського лісового масиву // Укр. ботан. журн. 2001.- Т. 58.- №6.- С.684-693.   Повний текст
 17. Данилик І.М., Панченко С.М. Carex brunnescens (Pers.) Poiret (Cyperaceae Juss.) – новий вид флори України // Укр. ботан. журн.– 2001.– Т. 58, №1.– С.73-77.   Повний текст
 18. Панченко С.М. Особливості клонів Huperzia selago (L.) Bernh. Ex Schrank & Mert. (Huperziaceae Rothm.) на північному сході України // Укр. ботан. журн. 2000.– Т. 57, №2.– С.148-155.   Повний текст

Автореферати та дисертації

 1. Панченко С. М. Флора, рослинність та популяції модельних видів Старогутського лісового масиву (Сумська область): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С.М. Панченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 19 с. PDF (269.50 KB)
.