Український геоботанічний сайт

Куземко Анна Аркадіївна

Провідний науковий співробітник
Кандидат біологічних наук (2003), старший науковий співробітник (2009), доктор біологічних наук (2013)

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Куземко Анна Аркадіївна

Закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. Павла Тичини (1997) та аспірантуру Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2000).

Працювала в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного на посаді молодшого наукового (2000-2005 рр.) та наукового співробітника (2005-2006 рр.) З 2006 року працює в Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України на посаді наукового співробітника (2006-2007), завідувача відділу трав’янистих рослин природної та культурної флори (2007-2011) та вченого секретаря (з січня 2012 р.)

У 2003 році захистила дисертаційну роботу «Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 — «ботаніка».

У 2012 році захистила дисертаційну роботу «Лучна рослинність лісової та лісостепової зон рівнинної частини України: структура та антропогенна трансформація» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 — «ботаніка».

Наукові інтереси: геоботаніка, фітоценологія, охорона рослинного світу, зокрема дослідження трав’яних екосистем, їх структури, динаміки, різноманітності, а також статистичні методи дослідження рослинного покриву.

Куземко А.А. є членом виконавчого комітету Євразійської степової групи (Eurasian Dry Grassland Group — EDGG), членом міжнародної робочої групи «Огляд рослинності Європи» (European Vegetation Survey) та Міжнародної асоціації науки про рослинність (International Association for Vegetation Science), головою Уманського відділення  Українського ботанічного товариства, головою Уманського відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України.

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kuzemko2

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=_ZpvPeEAAAAJ&hl=uk

Основні публікації:

1998

Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр.фітоценол.зб. – 1998. – Сер.А, Вип.2 (11). – С.15-25.

1999

Куземко А.А. Становлення і розвиток флористичної класифікації заплавних лук рівнинної частини України // Укр.фітоценол.зб. – 1999. – Сер.А, Вип.1-2 (12-13). – С.169-174.

Куземко А.А. Синтаксономія лучної рослинності заплави середньої та нижньої течії р.Рось // Укр.фітоценол.зб. –1999. – Сер.А, Вип.3 (14). – С.122-139.

2000

Куземко А.А. Рослинний покрив долини нижньої течії р.Рось та шляхи його збереження // Укр.бот.журн. – 2000. – 57, №5. – С.523-533

Куземко А.А. Лісова рослинність долини р. Рось. І. Клас Vaccinio-Piceeta // Укр. фітоцен. зб.-Київ. 2000.- Сер. А, вип. 1(17).-С. 67-75.

2001

Куземко А.А., Чорна Г.А. Лісова рослинність долини р. Рось. ІІ. Заплавні ліси (Класи Alnetea glutinosae, Salicetea purpurea) Укр. фітоцен. зб. – 2002. – Сер. А, вип. 1(18).-С.14-30.

2002

Куземко А.А. Тенденції пасквальних змін лучної рослинності заплави річки Рось. // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, №2. – С.141-147.

Куземко А.А. Охорона флори та рослинності долини річки Рось // Укр.ботан.журн. – 2002. - 59, №5. – С. 569-577

2003

Куземко А.А. Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона Автореферат дис... к.б.н.: 03.00.05., 2003. — 20 с.

Куземко А.А. Синантропная флора долины реки Рось и ее анализ // Пром. ботаника. - 2003. - Вып. 3. - С. 30-36 http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66140/05-Kuzemko.pdf?sequence=1

2005

Куземко А.А. Стратегія оптимізації рослинного покриву долини річки Рось // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т.11, Вип.2. – С.61-63.

Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанської екомережі // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С., вип.23. — С.38-61. http://www.botany.kiev.ua/doc/fitoSBORNIK_7_38-60.pdf

2006

Шевчик В.Л., Куземко А.А., Чорна Г.А. Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т.12, Вип 1. – С.11-17. http://aetos.kiev.ua/zsu/zsu12-1/zsu12-1-3.pdf

2007

Костюшин В., Куземко А., Онищенко В., Чорна Г. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. — Київ, 2007. — 92 с. http://www.duecomk.gov.ua/data/press/12.pdf

2008

Куземко А.А. Зміна участі господарських груп в угрупованнях класу Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 внаслідок антропогенної трансформації // Укр.ботан.журн., 2008, т.65, №3. — С.317-335. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UBJ_2008_65_3_3.pdf

Куземко А.А. Перспективи оптимізації природно-заповідного фонду Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. — 2008. – Серія «Екологія. Біологічні науки». — Вип. 5(63). — Полтава. С.135-142.

Куземко А.А. Оптимізація сінокосіння на заплавних луках лісостепової зони України як умова збереження їх фіторізноманітності // Вісник Одеського національного університету. – 2008 – Серія Біологія. – Том. 13. Випуск 16. – С.104-110.

Куземко А.А. Антропогенна трансформація спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — Умань: УКВПП, 2008. — С.34-37

2009

Куземко А.А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — Вип. 22-24.— С.136-138. http://papers.univ.kiev.ua/1/introdukcija_ta_zberezhennja_roslynnogo_riznomanittja/articles/kraynyuk-e-resource-plants-of-crimea-prisivashye_15029.pdf

Небиков М.В., Куземко А.А. Основні етапи морфогенезу Securigera elegans (Pančić) Lassen у кільтурі in vitro // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — Вип.25-27. — С.119-121. http://papers.univ.kiev.ua/1/introdukcija_ta_zberezhennja_roslynnogo_riznomanittja/articles/nebykov-m-kuzemko-a-main-stages-of-morphogenesis-of-securigera-elegans-panci_15506.pdf

Kuzemko A. Dry grasslands on sandy soils in the forest and forest-steppe zones of the plains region of Ukraine: present state of syntaxonomy // Tuexenia. — 2009, № 29. — P.369-390 http://www.edgg.org/publ/members/SP0006.pdf

Куземко А.А. Європейський досвід класифікації трав’яної рослинності в Чеській республіці // Український ботанічний журнал. — 2009. — 66, №3. — С. 307-314 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UBJ_2009_66_3_4.pdf

Куземко А.А. Лучна рослинність. Клас Molinio-Arrhenatheretea — Київ: Фітосоціоцентр. 2009. / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Рослинність України 376 с.

Чорна Г.А., Куземко А.А., Діденко І.П. Рослинні раритети Уманського району // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — Умань: УКВПП, 2009. — С. 51-58.

Дідух Я.П., Куземко А.А. Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму // Чорноморський ботанічний журнал. — 2009. — 5, №4. — С. 547-562 http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Chbj/2009_4/CBJ547553.pdf   http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Chbj/2009_4/CBJ554562.pdf

2010

Дідух М.Я., Куземко А.А., Мазур Т.П., Вініченко Т.C. Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) – новий вид флори України // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. К. – 2010. – Вип. 28. – С. 10 – 16. http://papers.univ.kiev.ua/1/introdukcija_ta_zberezhennja_roslynnogo_riznomanittja/articles/m-didukh-a-kuzemko-t-mazur-t-vinichenkonuphar-pumila-timm-dc-nymphaea_15222.pdf

Куземко А.А., Яворська О.Г., Ворона Є.І., Чорна Г.А., М.М. Федорончук Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду // Заповідна справа в Україні. — 2010. — т.16, вип. 1. — С. 88-93

Перегрим М.М., Куземко А.А. Новий для флори України міжродовий гібрид x Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) M.Peregrym et Kuzemko, comb. nov (Orchidaceae) // Укр. ботан. журн. - 2010. - Т. 67, №5. - С. 655-662. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UBJ_2010_67_5_5.pdf

Куземко А.А., Вашеняк Ю.А. Подільський рефугіум бореальної флори: сучасний стан рослинного покриву та завдання охорони // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). — Т. 2., вип. 2. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — С.73-77.

Куземко А.А. Генетичні зв’язки лучних та лісових угруповань в умовах лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — Умань: УКВПП, 2010. — С.10-23. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Atir/2010_6/Kuzemko.pdf

2011

Назаренко Н.М., Куземко А.А. Синтаксони рослинності листяних лісів північного Степу України // Наукові доповіді НУБіП. — 2011. — 2 (24) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11nnm.pdf

Kuzemko A.A. A role of altitude, latitude and longitude in the distribution of the meadow vegetation in the floodplains of the Northern Ukraine // Annali di botanica. Coenology and plant ecology  — Vol. 1, 2011. — S. 73-80. file:///C:/Documents%20and%20Settings/KAA/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/9125-10153-1-PB.pdf

Ворона Є.І., Гавриков Ю.С., Мокін В.Б., Яворська О.Г., Гайдук К.І., Кривульченко А.І., Шестакова Л.В., Артамонов В.А., Деркач О.М., Міченко Л.О., Чорна Т.Г., Куземко А.А., Малиновський М.В., Білик Р.Г., Резніков Ю.О., Боєва О.Г., Зуб Л.М., Карпова Г.О., Костюшин В.А., Марушевський Г.Б., Томільцева А.І. Стратегічний план дій з комплексного поєднання питань інтегрованого управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття та збалансованого ведення сільського господарства в басейні р. Південний Буг. — Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2011. — 100 с.

Куземко А.А. Степова та лучна рослинність долини річки Гірський Тікич // Вісник Донецького Національного Університету, Сер. А: Природничі науки, 2011. —  № 1. — С. 141-150 http://r.donnu.ru/jspui/bitstream/123456789/1759/1/141-150.pdf

Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. — 2011. — Т.68, №2 — С. 216-226. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UBJ_2011_68_2_11.pdf

Куземко А.А. Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та її зміни унаслідок антропопресії // Інтродукція рослин. — 2011, №2. — С.19-30. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/IR/2011_2/a3.pdf

Kuzemko A. Richness and diversity of the meadow vegetation alliances in the Forest and Forest-Steppe zones of the plain part of Ukraine and their dependents from environmental factors // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). — Т. 3., вип. 1. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. — С.42-45.

Куземко А.А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток // Наук. зап. НаУКМА. Біологія та екологія. — 2011. — Т. 119. — С. 59-69.

Куземко А.А., Сидорук Т.М., Діденко І.П., Швець Т.А., Бойко І.В. Спонтанна флора Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 25-36. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Atir/2011_7/Kuzemko.pdf

Чорна Г.А., Куземко А.А. Історія вивчення рослинного покриву Вінниччини Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 143-152. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Atir/2011_7/Chorna.pdf

Куземко А.А. Концепція асоціації в сучасній фітосоціології // Чорноморський ботанічний журнал. - 2011. - Т. 7, №3. - С. 215-229. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Chbj/2011_3/cbj215229.pdf

2012

Куземко А.А. Лучна рослинність лісової та лісостепової зон рівнинної частини України: структура та антропогенна трансформація. — Автореф. дис… доктора біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка. — Київ, 2012. — 38 с.

Куземко А.А. Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав’яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Черкаського університету. Серія «Біол. наки». — 2012. — Вип. №2 (215). — С. 79-84. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchu/biol/2012_215/N215p079-084.pdf

Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №1. — С. 28-45. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UBJ_2012_69_1_5.pdf

Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №2. — С. 190-202. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UBJ_2012_69_2_5.pdf

Dengler J., Todorova S., Becker T., Boch S., Chytrý M., Diekmann M., Dolnik C., Dupré C., Giusso del Galdo G. P., Guarino R., Jeschke M., Kiehl K., Kuzemko A., Löbel S., Otýpková Z., Pedashenko H., Peet R. K., Ruprecht E., Szabó A., Tsiripidis I. & Vassilev K. Database Species-Area Relationships in Palaearctic Grasslands // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée. — 2012. — 321–322. http://www.biodiversity-plants.de/biodivers_ecol/publishing/b-e.00115.pdf

Kuzemko A. Ukrainian Grassland Database // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée/ — 2012. —  430–430. http://www.biodiversity-plants.de/biodivers_ecol/publishing/b-e.00217.pdf

Чорний М.Г., Чорна Л.О., Грищенко В.М., Шевчик В.Л., Борисенко М.М., Косенко І.С., Грабовий В.М., Звягінцева О.М., Осокіна Т.Г., Пруденко М.М., Куземко А.А., Спрягайло О.В., Чорна Г.А., Ружіленко Н.С. Заповідна Черкащина / Під заг. ред М.Г. Чорного.  Черкаси: Брама-Україна, 2012. — 200 с.

Куземко А.А. Ретроспективний аналіз генезису лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2012. — №8. — С.24-34. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Atir/2012_8/kuzemko.pdf

2013

Куземко А.А. Сучасний стан охорони in situ лучної рослинності Полісся та Лісостепу України та перспективи  її оптимізації // Науковий вісник Чернівецького університету. - Сер. Біологія (Біологічні системи). - 2013, Вип. 1. - С.71-74.

Бурковський О.П., Василюк О.В., Єна А.В., Куземко А.А., Мовчан Я.І., Мойсієнко І.І., Сіренко І.П. Останні степи України: бути чи не бути?  — Київ: Геопринт, 2013. — 38 с. http://necu.org.ua/wp-content/uploads/laststep.pdf

Безроднова О.В., Куземко А.А., Назаренко Н.Н., Панченко С.М. Компьютерные базы данных в современной ботанике: флористика, фитоценология, геоботаника, экология, фитоиндикация (специфика создания, работа с базами: Методические указания (для специалистов и магистров специальности «биология» / под общей редакцией д.б.н., проф. Т.В. Догадиной;— Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. — 48 с.

Куземко А.А. Квіткові натюрморти 18-19 століття як джерело інформації про квіткове оформлення історичних парків // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2013. — Вип. 9. — С.38-50. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/atiru_2013_9_7.pdf

2014

Куземко А.А., Чеканов М.М. Еколого-ценотичні особливості Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Правобережному Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 2014. — №1 (61). — С. 30-36. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/IR_2014_1_6.pdf

Kuzemko A.A., Becker T., Didukh Y. P., Ardelean I. V., Becker U., Beldean M., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Uğurlu E., Ünal A., Vassilev K., Vorona E. I., Yavorska O.H. & Dengler J. Dry grassland vegetation of Central Podolia (Ukraine) – a preliminary overview of its syntaxonomy, ecology and biodiversity // Tuexenia 34: 391–430. Göttingen 2014. http://www.tuexenia.de/index.php?id=14&no_cache=1&user_tuexenia_pi1%5BshowUid%5D=3402&cHash=733d522aa7d2dd01c5e4d2b4f9a4f123

Дідух Я.П., Куземко А.А. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України // Укр. ботан. журн. — 2014. — 71, №2. — С. 140-147. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UBJ_2014_71_2_4.pdf

Бурда Р.І., Приходько С.А., Куземко А.А., Багрикова Н.А. Кодекс поведінки ботанічних садів та дендропарків України щодо інвазійних чужорідних видів. — Київ-Донецьк, 2014. — 20 с.

Косенко І.С., Куземко А.А., Діденко І.П., Пономаренко Г.М. Еколого-ценотичні особливості рідкісних видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Інтродукція рослин. — 2014. — 64, № 4 — С. 22-30. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/IR_2014_4_4.pdf

Куземко Н.І., Куземко А.А. Фіторізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2014. — Вип. 10. — С.82-93. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/atiru_2014_10_15.pdf

2015

Kuzemko A.A., Didenko I.P., Shvets T.A., Goncharuk L.L., Chikov I.V., Chekanov M.M. Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National Dendrological park “Sofiyivka” NAS of Ukraine // Вісник Черкаського університету. 2015. №2 (335). — C. 134-138. file:///C:/Documents%20and%20Settings/KAA/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/VchuB_2015_2_23.pdf

Куземко А. А., Діденко І. П., Швець Т. А., Чіков І. В., Джус Л. Л., Чеканов М. М. Рідкісні та зникаючі види колекції трав’янистих рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 180 с.: іл.

Куземко А.А., Чорней І.І., Токарюк А.І,, Буджак В.В. Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

Куземко А.А., Ковтонюк А.І. Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2015. — Вип. 11. — С. 111-120. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/atiru_2015_11_17.pdf

2016

Budzhak, V.V., Chorney, I.I., Tokariuk, A.I. & Kuzemko, A.A. 2016: Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. Hacquetia 15(2): 63-77. https://www.degruyter.com/view/j/hacq.2016.15.issue-2/hacq-2016-0023/hacq-2016-0023.xml?format=INT

Chytrý M., Hennekens S. M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J. H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J. A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W. B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R. G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J. A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V.y, Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Erenskjold Moeslund J., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M. P., Rodwell John S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P. D., Emin U., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. 2016: European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science. 19: 173–180. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12191/abstract

Kuzemko A., Steinbauer M. J., Becker T., Didukh Y. P., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Ug˘urlu E., Vassilev K., Dengler J. 2016: Patterns and drivers of phytodiversity in steppe grasslands of Central Podolia (Ukraine). Biodiversity and Conservation 25(12): 2233–2250. http://link.springer.com/article/10.1007/s10531-016-1060-7

Kuzemko A.A. 2016: Classification of the class Molinio-Arrhenatheretea in the forest and forest-steppe zones of Ukraine. Phytocoenologia. 46(3): 241–256 https://www.schweizerbart.de/papers/phyto/detail/46/87166/   

Zajac M., Kish R., Kuzemko A., Smatanová J. & Škodová I. 2016: Semi-natural mesic grasslands of Bystrytsya valley (Ukrainian Carpathians). Thaiszia. J. Bot., Košice, 26 (2): 91-123.

Zajac M., Ujházy K., Škodová I., Kuzemko A., Borsukevych L., Danylyuk K., Duchoň M., Figura T., Kish R., Smatanová J., Turis P., Turisová I., Uhliarová E., Janišová M. 2016: Classification of semi-natural mesic grasslands in the Ukrainian Carpathians and adjacent area. Phytocoenologia. 46(3): 257–293. https://www.schweizerbart.de/papers/phyto/detail/46/87162/

2017

Peterka, T., Hájek, M., Jiroušek, M., Jiménez-Alfaro, B., Aunina, L., Bergamini, A., Dítě, Felbaba-Klushyna, L, Graf, U., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Ivchenko, T. G., Jansen, F., Koroleva, N. E., Lapshina, E. D., Lazarević, P. M., Moen, A., Napreenko, M. G., Pawlikowski, P., Plesková, Z., Sekulová, L., Smagin, V. A., Tahvanainen, T., Thiele, A., Biţǎ-Nicolae, C., Biurrun, I., Brisse, H., Ćušterevska, R., De Bie, E., Ewald, J., FitzPatrick, Ú., Font, X., Jandt, U., Kącki, Z., Kuzemko, A., Landucci, F., Moeslund, J. E., Pérez-Haase, A., Rašomavičius, V., Rodwell, J. S., Schaminée, J. H.J., Šilc, U., Stančić, Z., & Chytry, M. 2017. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124-142. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12271/full

Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Claudia Biţă-Nicolae, Botta-Dukát, Z., Čarni A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143-158. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12265/epdf

.