Український геоботанічний сайт

Конограй Володимир Анатолійович

Ботанік, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та агробіології

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Черкаси, бул. Шевченка 81

Конограй Володимир Анатолійович

Народився 17.05.1983 р. у с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області. Закінчив Черкаський університет у 2005 році. З 2005-2008 навчався в аспірантурі в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. У 2013 захистив дисертаційну роботу на тему «Рослинність Кременчуцького водосховища: структура, динаміка, охорона», науковий керівник професор, д.б.н. Дубина Д.В. З 2008 року працюю в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького.

Публікації.
Тези доповідей

1.    Конограй В. А. Актуальні проблеми вивчення рослинності Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Аграрна наука і освіта ХХІ століття: Мат-ли міжн. наук. конф. – Умань, 2006. – С. 32–35.

2.    Конограй В. А. Адвентивні чагарники Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології: Мат-ли міжн. конф. молодих учених-ботаніків. – Київ, 2006. – С. 81.

3.    Конограй В. А. Рослинність мілководних ділянок Сульської затоки Кременчуцького водосховища та її зміни за 45 років / В. А. Конограй // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат-ли міжн. конф. молодих учених-ботаніків. – Київ, 2007. – С. 149.

4.    Конограй В.А. Особливості заростання мілководних ділянок Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Молодь та поступ біології: Мат-ли ІІІ міжн. наук. конф. студ. та аспір. – Львів, 2007. – С. 124.

5.    Конограй В. А. Вклад ботаніків Черкаського національного університету у вивчення рослинності Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: Мат-ли міжн. конф. – Київ, 2007. – С. 78.

6.    Конограй В. А. Стан та завдання охорони фіторізноманіття Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: Мат-ли міжн-практ. конф., присв. 15-річчю Науково-дослідної лабораторії „Екологія і освіта”. – Умань, 2007. – С. 34.

7.    Конограй В. А. Особливості рослинного покриву Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Мат-ли І міжн. наук. конф. студ., аспір. та мол. Учених. – Донецьк, 2009. – С. 58–59.

8.    Конограй В. А. Досвід організації охорони підсніжника складчастого в урочищі Холодний Яр / О. А. Спрягайло, О.В. Спрягайло, Л. М. Титаренко, В. А. Конограй // Перспективи розвитку території Холодного Яру: наук.-практ. конф., Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, Ресурсний центр АНГО м. Черкаси, 27 квітня, 2010 р. – Черкаси: Вертикаль. – С. 44–45.

9.    Конограй В. А. Раритетна компонента флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Матеріали ХІІІ з’їзду українського ботанічного товариства. – Львів, 2011. – С. 56–57.

10.  Конограй В. А. Антропогенна динаміка рослинного покриву території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй, В. Я. Білоножко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Мат-ли наукової конференції. – Умань, 2011. – С. 172–174.

11.  Конограй В. А. Сингенетичні особливості новостворених алювіальних острівних ділянок Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // „Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку”: Мат-ли регіональної науково-практичної конференції. – Черкаси, 2012. – С. 91–92.

12.  Конограй В. А. Особливості заростання міжострівних водотоків Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат-ли міжн. конф. молодих учених. – Ужгород, 2012. – С. 146.

13.   Дерій С.І., Титаренко Л.М., Конограй В.А. Операційно-процесуальний аналіз проведення польових практик у ВНЗ. Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін / Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2012. – С. 150 – 153 (0,2 др.арк.).

14.    Конограй В.А., Конякін С.М., Спрягайло О.В., Чемерис І.А., Хорошко Н.В. Формування екологічної культури студентської молоді Черкаського регіону / В.А. Конограй, С.М. Конякін, О.В. Спрягайло, І.А. Чемерис, Н.В. Хорошко // Матеріали науково-практичної конференції «Національна система освіти для збалансованого розвитку. 24 квітня 2012 рік. м. Київ. – С. 63–67.

15.   Конограй В.А. Антропогенний вплив на стан вищої та прибережно-водної рослинності Кременчуцького водосховища / В.А. Конограй // Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2013. – с. 144-147

16.   Конограй В.А. Перспективи використання водних макрофітів у формуванні декоративних композицій водойм паркової зони м. Черкаси / В. А. Конограй // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету до ІХ науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» – 2014. – С. 9–11.

17.   Конограй В.А. Зміни рослинності території Кременчуцького водосховища під дією рекреаційного навантаження / В. А. Конограй // Збірник матеріалів XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» – 2015. – С. 65–67.

Публікації

Монографії

 1. Клестов М. Л., Гальченко Н. П., Прядко О. І., Химин М. В., Башта А.-Т. В., Некрасова О. Д., Старовойтова М. Ю., Конограй В. А. Рослинний та тваринний світ пониззя річки Сули / під загальною редакцією Клестова М. Л. та Гальченко Н. П. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 240 с.   Повний текст

Статті

 1. Конограй В. А. Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 1. - С. 67-71. PDF (242.54 KB)   Повний текст
 2. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу PHRAGMITО -MAGNO- СARICETEA Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 42-47. PDF (743.61 KB)
 3. Конограй В. А., Осипенко В. В. Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Аrtemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського ун-ту. – 2015. – №2 (335). – С. 48-54. PDF (319.87 KB)
 4. Конограй В. Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 156-172.   Повний текст
 5. Конограй В.А., Білоножко В.Я. Особливості та основні напрями динаміки рослинності території Кременчуцького водосховища р. Дніпро // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 2014. – №1100 – С. 324–330.   Повний текст
 6. Конограй В.А. Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць – 2014. – №11 – С. 220–225. PDF (631.91 KB)
 7. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу Lemnetea Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 1 (66). – С. 41–46. PDF (325.70 KB)
 8. Конограй В. А. Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2014. – Вип. 259. – С. 59–64.   Повний текст
 9. Конограй В.А. Особенности зарастания Кременчугского водохранилища /В. А. Конограй // Биология внутренних вод. – 2014.– №2. – С. 1–7.
 10. КонякінС . М., Конограй В. А. Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– №39 (252). – С. 66–72.   Повний текст
 11. Конякін С. М. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району. /С. М. Конякін, В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– Вип. 2 (215). – С. 67–72.
 12. Конограй В. А. Синтаксономія класу Phragmitо–magnocaricetea Кременчуцького водосховища (порядки Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritime, Nasturtio–Glycerietalia) / В. А. Конограй // Чорноморський ботанічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 384–396.   Повний текст
 13. Конограй В. А. Географічна структура флори Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. Науки. – 2009. – Вип. 156. – С. 31–36.   Повний текст
 14. Конограй В. А. Адвентивна флора Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2008. – Вип. 128. – С. 58–67.
 15. Конограй В. А. Етапи і напрямки досліджень рослинності штучних водосховищ України та їх аналіз / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2007. – Вип. 105. – С. 23–31.

Автореферати та дисертації

 1. Конограй В. А. Рослинність Кременчуцького водосховища: структура, динаміка, охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / В. А. Конограй; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2013. - 23 c. PDF (649.64 KB)
.