Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935

Eleocharito acicularis-Marsilеetum quadrifoliae Ubrizsу 1948

Synonyms: Eleocharito acicularis-Marsileetum quadrifoliae Pietsch 1967.

Діагностичні види: Eleocharis acicularis, Marsilea quadrifolia.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні замкнуті або слабопроточні водойми зі значним коливанням рівня води протягом періоду вегетації, товщею 30—50 (70) см, нейтральною чи слаболужною реакцією середовища та мулистими донними відкладами. У ставках, затоках і на прибережних ділянках заплавних озер, прісноводних лиманів.

Поширення в Україні: Степ (південно-західна частина, долина р. Дунай), Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: ценози асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 2). Діагностичний вид синтаксону — Marsilea quadrifolia — входить до переліку видів Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (занесена до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України), Nymphoides peltata (занесений до Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України) та Sparganium minimum (занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.