Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Alnion incanae Pawłowski et al. 1928

Piceo-Alnetum Mraz 1959

Synonyms: Caltho laetae-Alnetum (Zarzycki 1963) Stuchlik 1968.

Діагностичні види: Alnus incana, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Dryop­teris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Picea abies, Ranunculus repens, Senecio ovatus, Sorbus aucuparia.

Умови місцезростань: зниження у долинах річок, уздовж потоків з вологими ґрунтами.

Поширення в Україні: Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91F0).

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Piceo-Alnetum Mraz 1959. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 356.

.