Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Tripolietum vulgaris Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky, Klyukin et Korzhenevskaya 2000

Synonyms: Tripolietum vulgaris Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Tripolium vulgare.

Умови місцезростань: зниження на вогких солончакуватих ґрунтах із хлоридно-сульфатним й карбонатним засоленням.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). У складі ценозів беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica (з високою константністю) і Suaeda baccifera. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Tripolietum vulgaris Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky, Klyukin et Korzhenevskaya 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 320.

.